sam

Idar Kreutzer

Administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer åpnet konferansen med vise til at finansnæringen har oppnådd en større produktivitetsvekst enn markedet for øvrig -
mye grunnet den store satsningen på digitalisering i sektoren.
I tillegg til fortsatt arbeid med digitalisering internt,
er det også identifisert konkrete samhandlingsprosjekter med betydelige samfunnsgevinster på tvers av privat næringsliv og offentlig sektor.
Han understreket at målet med konferansen var å stimulere til nettverksbygging og engasjement som igjen kan føre til at flere gode samhandlingsprosjekter kommer på bordet,
gjerne gjennom nye aktører.

Lars Peder Brekk

Administrerende direktør i Brønnøysundregistrene
Lars Peder Brekk pekte på at den nylig fremlagte Digitale Agenda fra Regjeringen innebærer en klar marsjordre om nærmere samarbeid med privat næringsliv.
Offentlig sektor skal legge forholdene til rette for næringsutvikling i sin digitalisering, er Digital Agendas klare budskap. Skatteetaten, NAV og SSB gikk som kjent sammen om å etablere Altinn for drøye 10 år siden – noe som muliggjorde suksessen med digitalisering av selvangivelsen. I disse dager brukes blant annet Altinn som sentral «leverandør av tillit» - for samtykkebaserte tjenester sammen med privat næringsliv.

Portefølje av prosjekter og etablerte samhandlingsarenaer

Niklas Sandqvist fra Bits gikk deretter gjennom hvordan man jobber på taktisk nivå for å identifisere nye potensielle samhandlingsprosjekter.
Kriteriene som skal oppfylles er blant annet at det skal være «lavt-hengende frukter» og gjensidig avhengighet på tvers av sektorer.
Med henvisning til tema for dagen «vi gjør det enklere – sammen» viste han til hvordan arbeidet med de første tre konseptene har gitt mye lærdom som vil gjøre arbeidet med de påfølgende konseptene mer effektivt.
Oppfordringen gikk til salen om å melde seg på –
og komme med forslag til nye konsepter.

Konkursbehandling

Leder i Konkursrådet Knut Ro, gikk igjennom det arbeidet som Brønnøysundregistrene og Konkursrådet har gjort for å digitalisere bostyrers arbeid gjennom en arbeidsflate i Altinn. Et av de prioriterte utviklingsområdene for bostyrers arbeidsflate er å digitalisere samhandlingen med bankene ved konkursåpning. I dette grensesnittet finnes det åpenbart besparelser siden dagens prosess er manuell.
Dette var utgangspunktet for å starte et forprosjekt som skal levere et forslag til hvordan bankene og bostyrer kan implementere en løsning for å samhandle hel-digitalt.  Prosjektleder Jan Otto Johansen fra Bits gjorde til sist rede for forprosjektets mål og leveranser.

Kontrollinformasjon

Skatteetaten ved Ove Vassbotn fortalte om dagens manuelle samhandling med bankene og de utfordringer det byr på for Skatteetatens kontrollarbeid.  
Stian Grønnesby fra Nordea fortalte deretter om bankens reise fra 100 % manuell samhandling med Skatteetaten,
og utfordringer med å levere kontrollinformasjon innen for rimelig tid -
til dagens situasjon hvor store deler av verdikjeden er automatisert og Nordea leverer på tid og med høy kvalitet. Dette arbeidet legger grunnlaget for en felles løsning mellom banken og Skatteetaten (ønsket målbilde).
Prosjektleder Jan Otto Johansen gjorde til sist rede for forprosjektets mål og leveranser.

Samtykkebasert Lånesøknad

Prosjektkoordinator Jean-Luc Orgeret fra Bits forklarte hva «Samtykkebasert Lånesøknad» er ved å vise kundereisen med- og uten samtykke. Innføringen av samtykkeløsningen fra Altinn, for å kunne gi bankene fullmakt til å hente kundens likningsdata, åpner for vesentlige tidsbesparelse i forbindelse med lånesøknader.
Bruk av denne teknikken baner også vei for flere digitaliseringsinitiativ mellom private- og offentlige aktører. Per Gustavsen fra Sparebank 1 Sparebanksamarbeidet presenterte deretter forretningsrasjonalet bak konseptet - og potensielle gevinster for de ulike aktørene. Jean-Luc Orgeret gjorde til sist rede for forprosjektets fremdriftsplan og leveranser.

Elektronisk tinglysning

Juridisk direktør i Kartverket Jens Christian Leonthin orienterte om «elektronisk tinglysning».
De fleste låneopptak i forbindelse med eiendomsoverdragelser krever pant i eiendom.
Det pågående prosjektet «eTinglysning» i Kartverket skal erstatte en papirbasert prosess med en digitalisert –
og er beregnet til å kunne gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 1,3 milliarder når løsningen blir satt i produksjon 18.april 2017.

Brukerbehov i finansnæringen

Direktør for næringspolitikk i Storebrand Jan Otto Risebrobakken viste flere eksempler på brukerbehov i i forsikringsbransjen som kan løses gjennom bedre samhandling med offentlig sektor, spesielt NAV.
Et eksempel som ble trukket frem var behandling av uførepensjon – som krever løpende oppfølging- og eventuelt avkortning av pensjonsutbetaling i forhold til arbeidsinntekt. Mer målrettet samordning (personinformasjonen som oversendes fra NAV blir mer relevant) vil kunne gi store gevinster, samtidig som viktige hensyn til f.eks. personvern vil bli bedre ivaretatt.
Det ble også etterlyst større engasjement fra myndighetenes side i forhold til reguleringsmessige tiltak for å få dette til.

Modernisering av Folkeregistret

Programleder Marianne Henriksen og prosjektleder Øyvind Roseth fra Skatteetaten snakket om prosjektet «modernisering av Folkeregistret».
Prosjektet ble igangsatt i år (og vil gå frem til 2019) og det er ventet at det vil komme en ny lov om folkeregistrering fra nyttår.
Målet for prosjektet er at det skal blir lettere å få tilgang til oppdatert og kvalitetssikret informasjon fra Folkeregisteret, tilpasset personvernlovgivningen, -
og dette vil igjen bidra til mer effektive saksbehandlingsprosesser både i privat næringsliv og i offentlig sektor.

Oppdatert lønnsinformasjon

Tor Ivar Grina, ansvarlig for forretningsutvikling i Etatenes Fellsforvaltning (Skattedirektoratet),
viste i sin presentasjon at oppdatert lønnsinnformasjon er av stor betydning for f.eks.
å oppdage eller forhindre trygdesvindel.
Han annonserte også at man nå ønsker å utvide A-ordningen ved å inngå et samarbeid med Skatteetaten,
Altinn og finansnæringen for å utrede en løsning for samtykke til viderebruk av inntektsopplysninger fra A-ordningen ved søknad om lån.

Brukerbehov i offentlig sektor

Seksjonssjef i NAV Ulrik R. S. Holmsen fulgte opp med å vise til at dialog med relaterte aktører, både innenfor og utenfor offentlig sektor, er nødvendig for å oppnå samordningseffekter. NAV sa videre at det er «viktig at denne dialogen videreutvikles slik at nye brukerbehov, virksomhetsbehov, lovkrav og konsekvenser av disse forstås og kommuniseres tidlig nok til at de kan iverksettes uten forsinkelser og/eller merkostnader», - og han pekte spesielt på dette i forhold til sykefraværsoppfølging og behandlingen av uførepensjon.
NAV konkluderte med at de ser betydningen i- og viktigheten av å delta aktivt i dette forumet.

Debatt

Oppsummering

Frank Åseli fra Brønnøysundregistrene og Altinnsamarbeidet oppsummerte dagen sammen med Niklas Sandqvist fra Bits. De gjentok oppfordringen om «melde seg på» og orienterte om ulike grader av involvering – fra det å bli orientert om status og fremdrift, til aktiv deltagelse i et av prosjektene.
De understreket også viktigheten av å sende inn forslag til nye samhandlingsprosjekter – blant annet som resultat av ny informasjon fremkommet under konferansen.