Idar Kreutzer

Administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer åpnet konferansen med å vise til at finansnæringen har oppnådd en større produktivitetsvekst enn markedet for øvrig, mye grunnet den store satsningen på digitalisering i sektoren.
I tillegg til fortsatt arbeid med digitalisering internt, er det også identifisert konkrete samhandlingsprosjekter med betydelige samfunnsgevinster på tvers av privat næringsliv og offentlig sektor. Han understreket at målet med konferansen var å stimulere til nettverksbygging og engasjement som igjen kan føre til at flere gode samhandlingsprosjekter kommer på bordet. Han var derfor glad for å kunne annonsere at både Politiet og NAV har besluttet å gå med i DSOP programmet. 


Lars Jacob Hiim

Lars Jacob har vært statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet under Erna Solbergs regjering siden 4. april 2014, og han innledet med å vise til Einstein og hans kloke ord som oppfordrer til å tenke nye tanker og gjøre nye ting.  Han berømmet samarbeidet DSOP for nettopp å tenke nye tanker og også levere konkrete resultater.
Han avsluttet med å si at han var imponert over det DSOP har fått på plass og at han håpet dette sprer seg til nye sektorer og inspirerer flere. 


Programkontoret for DSOP

Frank Åseli (Brønnøysundregistrene), Jan Fredrik Håvie (Skatteetaten) og
Nils Inge Brurberg (Bits) ble som representanter for programkontoret spurt ut av konferansens ordstyrer Trygve Skibeli (Bits) om hvordan programmet er organisert. Hva ser man etter når man skal velge nye prosjekter, hvem beslutter hva som skal prioriteres og hvor kommer ideene fra?


Konkursbehandling

Frank Åseli (Brønnøysundregistrene) gikk igjennom det arbeidet som Brønnøysundregistrene og Konkursrådet har gjort for å digitalisere bostyrers arbeid gjennom en arbeidsflate i Altinn. Et av de prioriterte utviklingsområdene for bostyrers arbeidsflate er å digitalisere samhandlingen med bankene ved konkursåpning. I dette grensesnittet finnes det åpenbart besparelser siden dagens prosess er manuell. Prosjektet skal levere et forslag til hvordan bankene og bostyrer kan implementere en løsning for å samhandle hel-digitalt.  


Kontrollinformasjon

Kari Fremmerlid jobber som seniorrådgiver i Regionavdelingen, Seksjon Innsats,
i Skattedirektoratet. Hun fortalte at svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet utgjør et alvorlig et samfunnsproblem, og dagens manuelle samhandling med bankene byr på utfordringer for Skatteetatens kontrollarbeid. Standardisering og digitalisering vil utgjøre en stor forskjell og muliggjøre langt flere, mer målrettede og raskere kontroller.
Sigurd Knudsen fra DNB fortalte deretter at finansbransjen ser på det som et samfunnsansvar for bankene å bekjempe økonomisk kriminalitet.  At dette prosjektet også vil redusere mengden manuelle forespørsler og derfor senke kostnadsnivået for bankene er selvsagt et pluss. 


Samtykkebasert Lånesøknad

Lucie Aunan er avdelingsdirektør for forretningsutvikling i Skatteetaten og har vært prosjekteier for SBL-prosjektet. forklarte hva «Samtykkebasert Lånesøknad» er. Innføringen av samtykkeløsningen fra Altinn, for å kunne gi bankene fullmakt til å hente kundens likningsdata og lønnsdata, åpner for vesentlige tidsbesparelse i forbindelse med lånesøknader. Vibeke Thorin Moldestad som er prosjektleder i Sparebank1 Banksamarbeidet viste deretter en demo av en heldigital lånesøknads-prosess.


GDPR og Samtykke

Advokat Erling Grimstad har bred bakgrunn som gransker, politietterforsker, førstestatsadvokat og assisterende ØKOKRIM-sjef. Han gikk igjennom den nye forordningen som trer i kraft fra 25.mai 2018 og utdypet hva som oppfattes som personopplysninger og kjerneprinsippene som vil gjelde for behandling av disse. Deretter gikk han inn på hva et samtykke er og betingelser for at et samtykke skal være gyldig.


Selskapsetablering

Kathrine Lie er prosjektleder i Sparebank1 og presenterte bakgrunnen for- og gjennomføringen av prosjektet. Det ble vist til hvilken tunge prosess en grunder må gjennom i dag for å starte et selskap og det ble konstatert at tiden som går med fort kommer over 14 dager.


Signaturrett og Prokura

Prosjektleder Sverre Hovland fra Brønnøysundregistrene gikk gjennom bakgrunnen for prosjektet og brukte som eksempel ”Styrets formann alene”. Ettersom vedtektene inneholder denne viktige informasjonen i fritekst viste han 17 forskjellige tekststrenger som alle betyr at styrets formann kan signere på vegne av selskapet. Han viste også til en løsning som har 93% treffsikkerhet ved behandling (17 regler) av de 15 000 fritekst frasene.


Foreldreansvar

Jurist Thea Melsbø Aarseth fra Bits fortalte hvorfor det er viktig for bankene å kunne fastslå hvem som er et barns ”verger” (altså hvem som har foreldreansvar for barnet). Hun gikk deretter igjennom hva lovenedringen nå vil åpne for – og hvorfor dette ikke er godt nok. Å konstatere hvem som er et barns biologiske foreldre betyr ikke nødvendigvis at de har foreldreansvar for barnet (f.eks. ved adopsjon). Hun gikk deretter inn på de to sporene som følges for å adressere problemstillingen.


Moderniseringsreisen i et NAV-perspektiv

Marte Vidnes Jensen leder Seksjon for Informasjonsforvaltning i Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Som nyeste offentlige aktør i DSOP programmet valgte Marte å fortelle om den omfattende omstillingen NAV er midt oppe i og hvor viktig samhandling vil bli for dem i årene fremover – når de bare blir nødt til å gjøre mer for mindre.


DSOP og Politiet

 Politiet har som NAV nylig kommet inn som ny aktør i DSOP samarbeidet og politiinspektør Anne-Catherine Gustafson innledet med å beskrive et alvorlig trusselbilde (legale virksomheter benyttes av kriminelle) og hvilket store apparat som er i sving for å bekjempe denne form for kriminalitet. Hun gikk også spesifikt inn på hvilke utfordringer det er på informasjonsutveksling med finansnæringen på grunn av manglende standardisering. De ser derfor med stor entusiasme på DSOP programmets prosjekt ”Kontrollinformasjon”. Virksomhetsarkitekt Lejla Giske gikk til slutt igjennom mulig gevinstbilde for Politiet og finansnæringen. 


Innovasjonstrakten

Frank Åseli (Brønnøysundregistrene), Jan Fredrik Håvie (Skatteetaten) og Nils Inge Brurberg (Bits) ble som representanter for programkontoret spurt ut av konferansens ordstyrer Trygve Skibeli (Bits) om hva som ligger i innovasjonstrakten og hvordan man jobber med denne. Nils Inge trakk frem en del av konseptene som for eksempel BSU rapportering og dødsdialogen. Frank tok over og fortalte om hvordan prosjektene beveger seg nedover trakten (i nye prosjektfaser), og Jan Fredrik ble til slutt spurt om hvordan DSOP samarbeidet er posisjonert for å ta frem nye prosjekter med høye gevinster for både aktørene og samfunnet forøvrig.  


Forskningsstøttet innovasjon - virkemidler for samarbeid på tvers

Avdelingsdirektør Ane Marte Rasmussen i Forskningsrådet var først ut i seksjonen for inspirasjonsforedrag. Hun fortalte om hvordan Forskningsrådet jobber og trakk frem et av Forskningsrådets hovedbudskap ”Offentlig og privat sektor må møte utfordringene sammen med sivilsamfunnet”. 


Væk med alt det administrative bøvl

Carsten Ingerslev er Chief Innovation Officer i Ervervsstyrelsen i Danmark og er blant annet ansvarlig for Virk.dk (tilsvarer Altinn i Norge). Carsten brukte en serie med bilder for å formidle hvor raskt utviklingen går og hvorfor vi må tenke i helt nye baner. I Danmark blir de belønnet for å feile i prosjekter og hvis de har mindre enn 50% ”failure rate” så er de ikke nok fremoverlent. Han gav noen konkrete eksempler fra Danmark og et spennende blikk på arbeidet med å avskaffe innrapportering fra næringsliv til staten (dette gjøres i samarbeid med Norge, Sverige, Finland og Island).


Digital samhandling til en enklere hverdag

Administrerende direktør i DNB Livsforsikring Anders Skjævestad hadde et enkelt budskap til konferansedeltagerne – det er kundens behov som må være styrende. ”Fremtiden handler om vår evne til å tilpasse oss hurtig nok” sa han og trakk med det den røde tråden videre fra forrige foredragsholder. Vi må samhandle for å levere på de forventningene kundene har – og et eksempel som ble trukket frem er at vi ”dør mange ganger” (med henvisning til at det ikke holder å si fra en gang/et sted om viktige hendelser som død). Mennesker i en vanskelig livssituasjon som å bli ufør eller miste en av sine kjære bør væe forskånet for ”administrativt bøvl” som Carsten Ingerslev sa i forrige foredrag. 


Hvordan bidrar DigitalNorway til digitaliseringen av Norge?

Eirik Andreassen arbeider i dag i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret med et spesielt ansvar for kompetansetjenester.  Han dro oss gjennom tanken bak denne nyskapningen – og startet med en åpenbar parallell til Toppidrettssenteret. Der har de funnet ut at Northug og Tufte kan dra nytte av hverandres erfaringer selv om de driver med forskjellige idretter. Tilsvarende vil man at Toppindustrisenteret skal bidra til at lederne i ulike sektorer skal lære av hverandre og sørge for at Norge blir ledende på digitalisering.      


Avsluttende refleksjoner

Assisterende skattedirektør Nina Schanke Funnemark og viseadministrerende direktør i Brønnøysundregistrene Geir Jacobsen avsluttet med en dialog om hva de to hadde fått med seg i løpet av dagen.