Samhandlingsarena #14
Oslo Kongressenter - 11. april 2018

Lasse Hansen fra KS: Kommunesektoren står ovenfor store utfordringer. Kommunale tjenester må i fremtiden utvikles for mindre kostnader. Samtidig har mange påpekt at det er et svakt og usystematisk samarbeid både mellom stat og kommunesektoren, og innenfor kommunesektoren, som gjør at utvikling ikke skjer så systematisk,
i samme retning og i samme fart som ønskelig.
KS strategi er «lokomotivstrategien», dvs. at enkelte større kommuner som Bergen går foran i utviklingen av nye tjenester som andre kommuner kan nyte godt av. Bergen selv har en strategi for å samarbeid med nærkommunene rundt Bergen. Nytt av i dag er at Oslo og Bergen nå søker et samarbeid. Oslo har – ulikt Bergen – en helt annen utfordring i og med at man er organisert med bydeler som har fått stor makt; Oslo har derfor en mer fragmentert struktur enn Bergen.

Odd Ruud fra Evry: presenterte et målbilde for kommunal sektor som en driver for utvikling av strategi. Et sentralt element her var at «trusselen» fra privat sektor som med teknologi kunne overta flere av de kommunale tjenestene. Dette er samtidig en mulighet; samarbeidet med privat sektor er helt nødvendige for å finne frem til gode digitale tjenester; det har også betydning på den måten at mange tjenester involverer privat sektor i samme verdikjede, et eksempel er byggesaker.

Anne Skau fra Østfold: Alle kommuner og fylkeskommuner er forskjellige både ut i fra sin geografiske beliggenhet, men også ut fra befolkningsvekst og næringsstruktur. Anne pekte på at kommunene må ta utgangspunkt i sine egne behov basert på denne forskjellen. I Østfold har det vært stor satsing på skole og undervisning, og det faktum at befolkningsveksten er større enn tilbudet av jobber. I tillegg har en klimåmål som skal nås. Det er altså eksterne omgivelser krav til innhold og prioritering i digitaliseringen som er viktig.

Roar Slettehaug fra Drammen IKT fremhev at utfordringen er å tenke radikalt nytt. Målet er ikke å gjøre eksisterende prosesser mer effektive, men å tenke helt nytt i forhold til om en trenger slike tjenester, eller at de kan utføres på en helt annen måte. Han fremholdt også som en spissformulering at en i kommunesektoren har en «tilfeldighetstyrranni» ved at samme tjeneste og samme lovverk fortolkes forskjellig. Dette sentrale punktet ble også tatt opp av senere innledere.

Sara Cecavova (Vivento) og Vebjørn Brastad (Miles): snakket om betydningen av endringsledelse i sitt innlegg. De nevnte her spesielt en sak med digitalisering av byggesaksløsning. Dette var en prosess som etter hvert fikk en fullstendig teknologisk orientering, og hvor leverandøren, og ikke kommunens behov, ble førende. Men dette hadde ikke sammenheng med «dårlig løsning» fra leverandørens side, men at prosjektet ikke hadde noe tydelig mandat fra kommuneledelsens side, og at det ikke ble nytenkende og innovativ, men kun inkrementell endring av eksisterende prosesser.  Dette viste også behovet for åpenhet mellom kommunene, om å lære av sine erfaringer også når de er dårlige.

Astrid Øksenvåg fra KS: presenterte noen av de fellesløsningene som KS har utviklet som SvarUt-tjenesten og de nye tjenestene i FIKS-plattformen. 

Merete Munch Lange (Miles) og Frode Sjovatsen (Rogaland): presenterte en nyvinning – et felles fundament for fylkeskommunale integrasjoner og arkitektur – FINT. FINT får stor oppmerksomhet videre da det er bygget på åpen kildekode, og API-en kan brukes på ulike informasjonsmodeller.

Torstein Hoem og Tor Ivar Grina (A-ordningen): orienterte om dette prosjektet – som nå er blitt en tjeneste. Sentralt i dette er spørsmålet om hvordan f.eks. «inntekt» skal kunne hentes ut fra A-ordningen. Eller mer generelt hvordan 3. part skal kunne hente ut informasjon fra A-ordningen eller andre offentlige etater. De viste hvordan både politiske føringer (once-only-prinsippet) av og teknologiske løsninger (f.eks digitalt samtykke) er på plass, men at utfordringen for gjenbruk av data ligger på det juridiske (lovverket), det semantiske (ulike betydninger og anvendelse av samme begrep), og det inter-organisatoriske (hvem skal ha ansvaret for hva). De viste til at «gjenbruk av data» nå er blitt et eget og viktig satsingsområde i Skatteetaten.

Halvor Hoel (DGI): Halvor leder Felles Forvalting hos Digitale Gardermoen IS og han presenterte styringsmodellen for digitalisering av kommunene på Øvre Romerike. Gjennom et forpliktende samarbeid på flere ledernivåer har samarbeidskommunene etablert en forutsigbar modell for digitalisering og utvikling av sine tjenester. Med rådmenn som porteføljestyre og kommunaldirektører innen respektive sektorer som sterke bestillere er det utarbeidet faste møteplasser med effektive beslutningsprosesser. Modellen understøtter en felles og forpliktende digitalisering av eierkommunene, hvor den kommunale ledelsen virkelig tar en aktiv rolle i utviklingen.

Anne-Marie Gaino (Nordreisa) og Aleksander Øines (Ø&F): presenterte Nordreisa kommune sitt innovasjonsprosjekt som er et samarbeidsprosjekt med 4 andre kommuner i Troms, samt eksterne aktører så som NorStella, og er et eksempel på hvordan fremtidens kommune bør se ut. Foreløpig er det utviklet konseptuelle løsninger for flere tjenester, bla søknad om barnehageplass og innmelding til grunnskole og skoleskyss.

Paneldebatten: Det ble blant annet påpekt et behov for å «kalibrere» eller sammenholde og samkjøre de ulike tekniske løsningene for formidling av data. Altinn er en slik «samhandlingsplattform», og Difi er også i ferd med å utvikle en plattform.  Det er nå i gang et samarbeid mellom Difi, Altinn og KS for å se på nettopp hvordan disse skal kunne supplere hverandre.  Men dette er igjen et eksempel på avhengighetsforholdet mellom stat og kommune: Flere av informasjonsmodellene omfatter data og samhandling mellom både stat og kommune.

 

Trygve Skibeli (NorStella/Miles): presenterte den nye faggruppen «K+» som skal bidra til å ta problemstillingene videre. Han kommer selv fra et rådgivingsselskap, Miles, som meldte seg inn for noen år siden etter å ha blitt interessert i faggruppen Digital Samhandling – og som flere i Miles ønsket å følge. Trygve avsluttet med å si at både videoklipp og presentasjonene vil om kort tid bli gjort tilgjengelig på NorStella sine medlemssider.