#SAMHANDLINGSARENA 15 – DIGITALISERING I HELSESEKTOREN
 

 «Digitalisering i helsesektoren» er et tema som omfatter mange problemstillinger: Struktur, strategi, finansiering, kultur, og ikke minst teknologiens muligheter og utfordringer. I dette seminaret fokuserer vi imidlertid på noen kjernespørsmål: Hvilken grunnleggende strategi legger Direktoratet for e-helse til grunn, hvor robust og riktig er den, hvilke løsninger skal bidra til at strategien nåes, hvordan kan standardisering bidra til bedre samordning?


Strategi


1. Den nasjonale strategi for e-helse v/direktør Christine Bergland, Direktoratet for e-helse

Christine Bergland fra Direktoratet for e-helse pekte i sin innledning på en sterk utvikling i oppslag mot grunndata og i kjernejournalen - av både helsepersonell og innbyggere. Særlig fremholdt hun utviklingen innen e-resept hvor nå nærmere 100% rekvirenter bruker bruker e-resept. Den viktigste strategiske satsingen er imidlertid felles grunnmur for digitale tjenester som skal omfatte både spesialist- og primærhelsetjenesten.


2. Utfyllende perspektiver for å oppnå målene v/adm. dir. Kathrine Myhre, Norway Health Tech

Kathrine Myhre fra Norway Health Tech hevdet i sin presentasjon at det er behov for et tettere samarbeid mellom regulatorisk myndighet (som premissgivere i digitaliseringsløftet), og industrien, forskningsmiljøene og tilbydere av helsetjenester. Hun pekte også på at helsenæringen er den eneste industrien som gjennom digitalisering både kan redusere kostnadene og øke inntektene.


3. Debatt mellom Christine Bergland og Kathrine MyhreLØSNINGER


4. Brukerperspektivene sett fra helsetjenesten v/medisinsk sjef Are Helseth, LHL

Are Helset fra LHL utvidet brukerperspektivet til å omfattende forebyggende arbeid, og rent praktiske problemer som for eksempel for avanserte parkeringsautomater på sykehusene/legevakt. Han fremholdt også at «brukerens medvirkning» ofte er en skinnøvelse som kommer inn altfor sent, og at brukerne er like forskjellige som alle andre. Det var derfor viktig å differensiere brukerdeltagelse og brukeroppfølging. Også han dro opp de større perspektivene som viser nødvendigheten av å gjøre noe fort.


5. Løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste v/Christina Johannessen, Direktoratet for e-helse

Christina Johannessen fra Direktoratet for e-helse redegjorde for bakgrunnen og arbeidet med utviklingen av felles journal og samhandlingsløsning for primærhelsetjenesten. Dette skal være realiseringen av visjonen om «én Innbygger – én journal». Hun la vekt på det tette samarbeidet de hadde hatt med over 40 kommuner og representanter fra ulike «brukergrupper». 


Debatt mellom Are Helseth og Christina Johannessen i 20 minutterTEKNOLOGI OG SAMHANDLING
 

6. Standarder og standardisering v/seniorrådgiver Lars Kristian Roland, Direktoratet for e-helse

Lars Kristian Roland fra Direktoratet for e-helse orienterte om arbeidet med å lage «felles grunnmur» for de digitale tjenestene. Standardiseringsarbeidet bygger på EUs rammeverk EIF, som også legges til grunn for hele offentlig sektor gjennom anbefaling fra Difi. Standardiseringen dekker flere former for samhandling som å utveksle dokumenter, dele dokumenter, ha felles kjernejournal, deling av data, etc. 


7. Standardisering som en pådriver for samhandling v/prosjektleder Jon Tysdahl, Fürst Laboratories

Jon Tysdahl fra Fürst Laboratories påpekte det han mente var mange svakheter i det eksisterende veikartet for samordning. Han pekte bla. på at det ikke finnes planer for hvordan de øvrige helseforetakene skal kunne involveres i, eller koble seg til den nasjonale helseplattformen. Det er mange standardelementer og felleskomponenter som ikke er tatt med og som er nødvendige for å oppnå samhandling.


8. Debatt mellom Lars Kristian Roland og Jon Tysdahl i 20 minutter


9. Oppsummering v/leder forretningsrådgivning i Miles og styremedlem i NorStella Trygve Skibeli

Viktigste poeng fra min oppsummering var at helsesektoren både bør bli bedre på digitalisering/pasientreiser OG se til andre sektorer for samhandling slik finansnæringen har gjort i DSOP samarbeidet med NAV, Politiet, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Her er det mange lavthengende frukter som kan gi store gevinster med begrenset innsats og risiko.