NorStella AKSON 7. oktober 2020 Oslo Kongressenter
 

Arild Haraldsen, StratIT

Arild var dagens moderator og satte rammen og beskrev bakteppet, utfordringene, rekkefølgen og uoverensstemmelsene. Ulik oppfatning av omfang og stegvis realisering (tilsynelatende).
 

Christine Bergland, Direktoratet for e-helse

Lakk innledningsvis fra statsbudsjettet med utgangspunkt i behovene. Fortsatte med å fortelle hva AKSON egentlig er og hvilke behov som skal dekkes. AKSON er ikke teknisk, men human. Konseptet skal modnes over tid. Kommunesektoren danner lead med AKSON AS. Hennes oppfordring til salen: Vær beredt. Muligheten er nå!
 

Geir Aga, Kommunedirektør i Bærum

Geir fortalte hvorfor Bærum støtter AKSON bygd rundt utfordringene (de lange linjene), innsikten i behovene, betraktningene knyttet til omverdenen og konklusjonene på bakgrunn av dette. Fra nå til 2040 vil det oppstå sterk øking i etterspørselen av helsetjenester i kommunen. Det handler om å være forberedt (med de riktige verktøyene).
 

Robert Steen, Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo.

Innledet med å gi honnør til Arild og NorStella for initiativet. Delte Oslos tanker om digital transformasjon. Vi tror på målbildet om en innbygger – en journal. Oslo er uenige om vegvalg for å nå dette målet. Vi har å gjøre med em formidabel innovasjons- og kompetanseutfordring. Ansvar og myndighet må henge sammen. Verdien ligger ikke i teknologien, men i vår evne til konsum av denne.

Jens Riis, Bergen Kommune

Jens presenterte som virksomhetsarkitekt på forhåndsinnspilt video egen rolle og synspunkter på AKSON, fra Bergen. Han tok utgangspunkt i den nevrale innfallsvinkelen til AKSON. Han slo fast behovet for helhetlig samhandling og pekte på hva vi har, og hva vi kan bygge på denne erkjennelsen.

David Nordheim, Brønnøysundregistrene

Presenterte veikartet for å realisere økosystemet Nordic Smart Government (NSG), og dro noen paralleller til helsesektoren. David utdypet innhold, frihetsgrader og suksessfaktorer i et fremtidig økosystem. Look to NSG!

Tor Arild Synnevåg, Digitaliseringsdirektoratet

Kompleksiteten er enorm, og aktørene er mange. Presenterte dette i lys av landbrukets behov. Dro paralleller til kommunenes komplekse datastrukturer og behov innen helsedata. Hva er kritiske suksessfaktorer i denne sammenhengen

Jonas Slørdahl Skjerpe, NAV
Tok utgangspunkt i kompleksitet og offentlig sektors evne til å håndtere denne på egne vegne. Oppskriften handler om tverrfaglige team, nedskalerte tjenester, eksistensen av en dataplattform, applikasjonsplattform og katalogtjenester. Fang nettverkseffektene!

Margunn Aanestad, Universitetet i Agder
Tok utgangspunkt i elefanten i rommet og ga anvisninger på hvordan spise denne. Suksess i prosjekter knytter seg gjerne til størrelsen (lite nok), redusert risiko, fokus på nytte, god balanse mellom kostnad og gevinst (også bedriftsøkonomisk), funksjonell og god (modulær) arkitektur. Elefanter spises bit for bit. NB! Basert på en plan. Bon appetitt!

Bendik Bygstad, Universitetet i Oslo
Minnet om at løsningene skal leve i minst to tiår. Vår nære historie har tvunget oss til å tenke samspill. Vi må videre tenke robusthet og stabilitet med utgangspunkt i brukernes behov langs hele denne veien. De dataene vi trenger må være stabile og tilgjengelige.

Terje Wistner, KS og Karl Petter Vestlie, eHelse
Redegjorde for KS sitt syn og forståelse av de dokumenter som foreligger knyttet til AKSON og KS-prosessen, spesielt står vedlegg Q sentralt. Det er forutsatt stegvis utvikling og læring/tilpasning underveis. Det er et konglomerat av leverandører som skal kunne bidra via åpne APIer.

Kristin Weidemann Wieland, KS
Klargjorde KS sin motstand mot eHelseloven. Det synes som om underfinansiering er en gjennomgående forutsetning. eHelseloven er et forsøk på å møte dette fra statens side gjennom lovpålegg og i overkant for vide fullmakter til staten. Loven må utredes og konsekvens vurdering både grundig og balansert.

Tarjei Bjørgum, Abelia
Tok for seg Abelia sitt syn på AKSON (positiv) og eHelseloven (negativ). Mengden av gull bved foten av regnbuen ligger i evnen til innovasjon. Helseteknologi er verdens raskest voksende nnæring. Vi må bygge våre løsninger på solide strukturer. Samhandling først deretter journal. Vi trenger et Hermansen-utvalg for helse (ref NOU 1989:5 En bedre organisert stat). Negativ til eHelseloven av stort sett de samme årsakene som KS. Unødvendig lov?

Arild Haraldsen, StratIT og Trygve Skibeli, NorStella
Oppsummerte dagen som meget vellyket sett fra eget ståsted og ønsket vel hjem. SliDo vil bli forsøkt bearbeidet, kommentert og besvart. Form og innhold foreløpig åpent.